Kinderopvangtoeslag

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

  • Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste zijn:
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Het kindercentrum staat geregistreerd in het landelijke register kinderopvang.
  • U hebt met het kindercentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw partner betaalt mee aan de kosten voor kinderopvang.
  • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U werkt, studeert, volgt een traject of inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner.

 

Wat wordt door kinderopvangtoeslag vergoed?

Kinderopvangtoeslag vergoedt een groot deel van de kosten voor kinderopvang. U krijgt in 2020 het volgende vergoed:

Maximaal 230 uur kinderopvang per maand
Het aantal uur dat vergoed wordt, hangt af van het aantal gewerkte contracturen van de minst werkende partner. Hierbij geldt voor kinderdagverblijven een vergoeding voor het aantal gewerkte contracturen x 140%, met een maximum van 230 uur per maand per kind. Voor BSO wordt 70% van de gewerkte contracturen vergoed in aantal uren opvang.

€8,17 per uur
Het maximum uurtarief dat wordt vergoed voor een kinderdagverblijf is €8,17 (2020). Voor Buitenschoolse opvang (BSO) is dit €7,02. Ligt het uurtarief van uw kinderopvang hoger? Dan krijgt u over het resterende deel geen toeslag.

Eigen bijdrage.
U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage. Hoe hoog uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat u naar de kinderopvang brengt.

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via toeslagen.nl met uw DigiD. Vraag kinderopvangtoeslag op tijd aan: binnen drie maanden nadat uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Kinderopvang wordt namelijk maximaal drie maanden met terugwerkende kracht vergoed. Als u te lang wacht met het aanvragen van kinderopvangtoeslag, loopt u dus een deel van de toeslag mis!

 

Kinderopvang om sociale of medische redenen

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag, maar hebt u om sociale of medische redenen kinderopvang nodig? Dan krijgt u soms een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente Zwartewaterland.

 

Klik hier voor de registratienummers.