Kwaliteit

Intern kwaliteitssysteem

Bij SKZ heeft u te maken met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Wij hebben ons beleid, de procedures en werkinstructies met betrekking tot alle bedrijfsprocessen (van pedagogisch beleid tot accommodatiebeleid en van kwaliteitsbeleid tot personeelsbeleid) schriftelijk vastgelegd in een kwaliteitshandboek.

Onderdeel van ons kwaliteitssysteem zijn verschillende interne onderzoeken die regelmatig worden uitgevoerd, met als doel verbetering van de kwaliteit van de opvang. Hierbij wordt onder andere nagegaan hoe het welbevinden van kinderen wordt onderzocht en hoe wij als organisatie met klachten omgaan. Ook wordt er gekeken naar onze invulling van het pedagogisch beleid, hoe wij omgaan met hygiëne en nog veel meer. Zowel op de groepen als op het administratiekantoor worden alle processen doorgelicht.

Wij meten de tevredenheid van ouders d.m.v. groepsevaluatieformulier, dat ouders ontvangen wanneer hun kind overgaat naar een andere groep en/of afscheid neemt van SKZ. De informatie die wij uit de ingevulde formulieren ontvangen helpt ons om ons werk zo klantgericht mogelijk uit te blijven voeren.

GGD

De GGD houdt jaarlijks toezicht binnen onze dagverblijven en peuterspeelgroepen. Dit toezicht gebeurt op grond van de kwaliteitseisen. Hier onder vindt u de GGD rapporten van de diverse locaties.

Rapporten

Beleid op Veiligheid en Gezondheid (RI&E)

Een veilige en gezonde speelomgeving is van groot belang en daarom moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden terug gebracht, zodat de kans op ernstig letsel beperkt is.

Bij SKZ werken wij met een methode die de risico’s van veiligheid en gezondheid in kaart brengen en aangeven welke maatregelen er genomen moeten worden.

De GGD, die jaarlijks toezicht houdt binnen onze locaties, controleert hoe de risico’s in beeld zijn gebracht en welke maatregelen er genomen zijn om de risico’s te beperken.

Klachtenregeling

Per 1 januari 2016 is er 1 landelijke geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Het doel van deze landelijke geschillencommissie is een eenduidig en laagdrempelig klachtrecht voor alle ouders en oudercommissies. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl. SKZ en de aangesloten peuterspeelzalen hebben zich aangemeld bij deze landelijke geschillencommissie.

SKZ zet zich dagelijks in voor professionele en betrouwbare kinderopvang. Toch kan het gebeuren dat ouders of een oudercommissie ergens niet tevreden over zijn. Zowel de ouder als de oudercommissie kan dan bij genoemde geschillencommissie een klacht indienen, echter veel misverstanden kunnen voorkomen worden door een goede communicatie tussen SKZ en ouders. Wij stellen het zeer op prijs als u eventuele suggesties, verbeteringen of klachten aan ons doorgeeft, waardoor wij optimale kwaliteit kunnen blijven bieden. U kunt hiervoor een verbeterformulier van de website downloaden en mailen naar a.zuidema@kdc-zwartewaterland.nl.  Eventueel kunt u een verbeterformulier op de groep vragen.