Voor ouders

Contact met ouders

Wij vinden een goede samenwerking met de ouders een voorwaarde voor het goed functioneren van kinderen binnen onze organisatie. De breng- en haalmomenten zijn belangrijk voor ouders en pedagogisch medewerkers om informatie over het kind uit te wisselen. Deze informatie stelt ons in staat uw kind een goede opvang en zorg te bieden.

Daarnaast geven wij zes keer per jaar een nieuwsbrief uit met daarin informatie over het beleid en de groepen.

De kinderen die bij SKZ worden opgevangen op KDV en BSO en die komen spelen op de peuterspeelgroep worden door de pedagogisch medewerkers geobserveerd. Naar aanleiding van deze observaties vindt een oudergesprek plaats, zodat u op de hoogte bent van wat wij van uw zoon/dochter zien.

Oudercommissie

Naast persoonlijk contact met de leidsters kunt u ook bij uw locatie betrokken zijn door zitting te nemen in de oudercommissie. Doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van kind en ouder. We adviseren en denken mee in het (pedagogisch) beleid van de kinderopvang. De oudercommissies komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar, samen met het locatiehoofd. Gesproken wordt o.a. over het beleid van de organisatie, maar er is ook altijd aandacht voor ervaringen van de oudercommissieleden. Wij willen graag weten wat er bij u leeft.

Heeft u een vraag aan de oudercommissie van uw locatie, dan kunt u een mailtje sturen naar
ocgenemuiden@kdc-zwartewaterland.nl
ochasselt@kdc-zwartewaterland.nl
oczwartsluis@kdc-zwartewaterland.nl

Voor vrijwel alle locaties zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissies. Heeft u interesse om op deze leuke manier bij de opvang van uw kind betrokken te zijn, neem dan contact op met het aanspreekpunt of de oudercommissie van uw locatie.

De voorstelpagina van de OC-leden hangen op de verschillende locaties.

Per locatie wordt één keer per 1 of 2 jaar een ouderavond voor de ouder(s)/verzorger(s) georganiseerd. Thema’s die besproken kunnen worden, zijn bijvoorbeeld kinder EHBO en het pedagogisch beleid van onze stichting.

Ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen het dagverblijf niet bezoeken. Enerzijds omdat het kinderdagcentrum daar niet (voldoende) voor is toegerust en omdat in een aantal gevallen i.v.m. infectiegevaar, overdracht of besmettingsgevaar uitgesloten is dat een kind het kinderdagcentrum bezoekt. Anderzijds omdat we er vanuit gaan dat kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen. Meer over ons beleid t.a.v. zieke kinderen leest u hier.

Beleid omtrent toediening medicijnen

Als uw kind bij ons wordt opgevangen en u wilt ons bepaalde medicijnen laten toedienen, dan verzoeken wij u om het medicijnenformulier in te vullen. U kunt dit downloaden, invullen en bij de groep inleveren. Vergeet u niet uw handtekening te zetten. Wij verwijzen hierbij naar ons Beleid omtrent medicijngebruik en medische handelingen.